Jomon Puthenpurackal

Jomon Puthenpurackal

ഹൈദരാബാദ് ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വർക്ക്‌ രജിസ്റ്റർറിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയത് തെളിഞ്ഞതിന്റെ പരിശോധന ഫലം.

Read More